RODO

Załącznik nr 2

Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych przez Best Nest Łukasz Burda, Jacek Przybyłam s. c. w realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane „RODO”.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są wspólnicy spółki cywilnej Best Nest Łukasz Burda i Jacek Przybyła s. c. z siedzibą w (43-300) Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 43/1A. Spółka cywilna jest wpisana w CEIDG pod numerem NIP: 9372718394; telefon kontaktowy: 600 445 284, adres e-mail: administrator@bestnest.pl.2.UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W każdej sprawie dotyczącej zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem mailowo na adres: administrator@bestnest.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu oferowania produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem w związku z wykonywaniem przez niego pośrednictwem nieruchomościowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę (ZGODA nr 1);

b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (ZGODA nr 2 i 3);

c) w celu zawarcia umowy i/lub prowadzenia negocjacji [kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu] na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celu wykonania i na podstawie umowy [kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu], gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (podmiotów współpracujących), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (ZGODA nr 4 i 5).4. PRAWO DO SPRZECIWU

a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (ZGODY: 1, 2, 3, 4 i 5). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.5. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom i współpracownikom oraz partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Lista podmiotów współpracujących jest dostępna w siedzibie spółki.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy - podmioty przetwarzające, czyli dostawcy usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne a także podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy: pośrednicy finansowi, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy, notariusze, banki.Twoje dane osobowe mogą być także przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) Okres przetwarzania danych pozyskanych:

- na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ) – do czasu odwołania zgody;

- dla celów marketingu bezpośredniego i w oparciu o uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) – do czasu zawarcia umowy lub zakończenia negocjacji jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa zostanie finalnie zawarta – przetwarzanie danych będzie niezbędne do jej wykonania a co za tym idzie przetwarzanie będzie obejmowało czas niezbędny do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa - w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do prowadzenia postępowania windykacyjnego oraz dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami (na drodze sądowej i/lub pozasądowej).

b) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu pół roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

c) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE CI ZGODNIE Z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.8. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawarta z Tobą umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- imię i nazwisko, adres zameldowania, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, nr dowodu osobistego;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Best Nest Łukasz Burda Jacek Przybyła s.c.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza ww. przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.9. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.10. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (W TYM PROFILOWANIE)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.